Obchodní podmínky

 

Společnost Smart Mesh s.r.o., IČO: 24127744, se sídlem Sokolovská 428/130 Praha8, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 181108, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství a e-learningu. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a společností Smart Mesh s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Smart Mesh s.r.o. a klientem vzniká na základě podané objednávky.

Preambule

Soubor kurzů je koncipován tak, aby poskytl obecný a základní přehled o šíři problematiky. Věnuje se především procesu práce zastupitele obce, metodice, pojmům a obecně oblasti dovedností a znalostí zastupitele obce. Umožňuje zastupiteli uvědomit si své slabé a silné stránky hned v počátcích pracovní kariéry, ale i v průběhu kariéry a je významným přínosem nejenom pro samotné zastupitele, ale i pro jednotlivé obce.

 

1) Objednávky a přihlášky prezenční kurzy

a) Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme pouze v písemné formě:

  • objednávka přes registrační formulář na www.manualzastupitele.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
  • e-mailem na adresu info@manualzastupitele.cz

V případě zaslání e-mailu je nutné uvést tyto údaje:

  • název kurzu, modulu a jeho jasného určení
  • termín konání
  • jména účastníků a jejich e-maily (pro zasílání pozvánek a podkladů)
  • fakturační adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
  • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační)
  • způsob úhrady


b) Jedna přihláška platí pro jeden kurz.

c) Všechny podané přihlášky jsou závaznými objednávkami.

d) Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

e) Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu.

f) Pokud objednáte přes registrační formulář na www.manualzastupitele.cz, přijde vám na e-mail „Rekapitulace vaší objednávky“.

g) Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno pouze na vyžádání.

h) Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

ch) Přihlášky na prezenční kurzy/semináře se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením. Pro pozdější přihlášení je nutné kontaktovat pracovníky společnosti…

 

2) Stornovací podmínky – prezenční kurzy
a) Veškeré změny objednávek a případná storna se přijímají pouze písemně (e-mailem).

b) Storno přihlášky je možné podat nejpozději 5. pracovní den před zahájením kurzu (např. pokud kurz začíná v pondělí, je nutné jej stornovat nejpozději v pondělí předešlého týdne).

c) Bude-li účast stornována 5. pracovní den a v termínu delším před zahájením kurzu, vrátíme vám peníze zpět na účet. Můžeme rovněž po dohodě s vámi uhrazené prostředky použít na úhradu jiného termínu kurzu (zápočet).

d) Pokud stornujete účast 4. pracovní den a v termínu kratším před zahájením kurzu, storno již z provozních důvodů nemůžeme akceptovat– finanční prostředky nevracíme, účast není možné ani převést na jiný termín, akceptujeme však účast náhradníka.

e) Pokud se účastník bez písemné omluvy nedostaví na objednanou akci, je povinen uhradit plnou cenu dle objednávky/faktury. Uhrazené kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však účast náhradníka.

 

3) Fakturace a způsob úhrady – prezenční kurzy
a) Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nemusí být účastník na kurz vpuštěn.

b) Způsoby úhrady jsou možné:
– převodem – na základě zálohové faktury/faktury
– v hotovosti – ve výjimečných případech na dožádání v první den konání akce

c) Podkladem pro platbu je faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

d) V případě výjimečné hotovostní platby nebo úhrady platební kartou účastník obdrží v místě konání akce zjednodušený daňový doklad. Fakturu (řádný daňový doklad) v tomto případě již nevystavujeme. Pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč vč. DPH, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad – fakturu poštou.

e) Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně e-mailem, případně běžnou poštou v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

f) Ceny kurzovného jsou na www.manualzastupitele v sekci Kurzy uvedeny s DPH a jsou konečné.

g) V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. vlastní uzavřené školení) bude konečná cena klientovi sdělena na faktuře po vzájemné dohodě.

h) V ceně kurzovného je zahrnuto drobné občerstvení a u celodenního kurzu cena zahrnuje oběd.

 

4) Slevy – prezenční kurzy
a) Dlouhodobě je platná množstevní sleva při účasti a přihlášení 3 a více účastníků.

b) Individuální cenové podmínky jsou použity v případě uzavřeného školení pro větší počet společně organizovaných účastníků.

 

5) Certifikáty prokazující účast na kurzu
a) Účastník kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

 

6) Informace k organizaci kurzů
a) Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

b) Společnost Smart Mesh s.r.o. si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

c) Společnost Smart Mesh s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí.

d) Jestliže společnost Smart Mesh s.r.o. zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši.

e) Společnost Smart Mesh s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

 

7) Závěrečná ustanovení

a) Obchodní podmínky může společnost Smart Mesh s.r.o. měnit či doplňovat. Klient je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (přihlášky) ze strany klienta. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

b) Klientovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci či uvedenou zákazníkem v objednávce.