Může obec vyslat na vzdělávání člena zastupitelstva obce, aby si doplnil znalosti potřebné pro výkon činnosti zastupitele? Kdo o vyslání rozhodne a z jaké položky obecního rozpočtu účast na vzdělávání financovat?

Český právní řád nepodmiňuje členství v zastupitelstvu obce dosažením jakéhokoli vzdělání a nestanoví ani povinnost zastupitelů k průběžnému vzdělávání. Nicméně asi nelze pochybovat o tom, že vzdělávání zastupitelů, jehož cílem je získání potřebných odborných znalostí pro výkon funkce, tedy pro kvalifikované rozhodování zastupitelstva, je nejen v zájmu samotného zastupitele (připomeňme obsah slibu i povinnost řádného výkonu funkce podle § 159 nového občanského zákoníku), ale i v zájmu obce. Proto pokud obec umožní svým zastupitelům vzdělávání např. formou účasti na seminářích a kurzech, lze takový výdaj považovat za výdaj účelně vynaložený ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

O účasti zastupitele na školení, resp. o úhradě »školného« z prostředků obce, by striktně vzato měla rozhodovat rada obce, protože svou podstatou jde o výdaj týkající se samostatné působnosti, a jelikož není nikde stanoveno jinak, lze jej podřadit pod tzv. zbytkovou pravomoc rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. To ovšem umožňuje i takové řešení, při němž rada stanoví např. určitý »rámec« výdajů pro školení zastupitelů nebo pravidla jejich účasti na školeních a schvalování o účasti zastupitelů na konkrétních školeních svěří např. starostovi či obecně obecnímu úřadu. Rozhodování o účasti zastupitelů na školeních přitom nebude možné chápat jako pravomoc starosty obce podle § 103 odst. 4 písm. i) zákona o obcích, podle něhož starosta obce plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu. Platí totiž, že ne všichni zastupitelé vykonávají svou funkci jako dlouhodobě uvolnění, a dále, že zákoník práce (a tedy postavení starosty jako statutárního orgánu zaměstnavatele) se uplatní jen v případech, v nichž tak stanoví zákon o obcích (§ 76) nebo samotný zákoník práce, což se případného vzdělávání osob vykonávajících veřejné funkce netýká.

Vzhledem k tomu, že funkce člena zastupitelstva funkce není vykonávána v pracovním poměru, není možné člena zastupitelstva obce vyslat na školení proti jeho vůli (a to ani s odkazem na § 83 odst. 1 zákona o obcích, podle něhož zastupitelé mají plnit úkoly, které mu orgány, jichž je členem, uloží, neboť by se již jednalo o nepřiměřeně extenzivní výklad). Účast zastupitele na školení hrazeném obcí tedy musí spočívat do jisté míry na dobrovolnosti této účasti (rada či starosta »schválí« takovou účast na základě žádosti zastupitele nebo na základě jeho souhlasu s ní nebo zastupitelům umožní podle jejich zájmu účast na těchto školeních).

Zbývá dodat, že účast zastupitele na školení »z vůle obce« lze chápat jako výkon funkce a jde-li o neuvolněné zastupitele, uplatní se pravidlo uvedené v § 71 odst. 4 zákona o obcích, podle něhož neuvolněným členům zastupitelstva obce, jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy; rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu. Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.

Úhrada školení zastupitelů bude náležet podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, do třídy 5, položky 5167 – Služby školení a vzdělávání; nákup školicích a vzdělávacích služeb (kurzů, školení, odborných stáží) pro potřeby organizace.